ภารกิจ และหน้าที่
   
1. งานอำนวยการ
 
งานธุรการ
 
งานสถิติ
 
งานทะเบียนพล
 
งานการเงินงบประมาณ
 
งานพัสดุ  ครุภัณฑ์
   
2. งานบริการคนเข้าเมือง
 
งานขออยู่ต่อประเภทต่างๆ
 
งาน RE-ENTRY PERMIT
 
งานตรวจลงเวลา NON-QUATA
 
งานรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
   
3.งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
 
งานตรวจพาหนะทางน้ำ  (ตรวจเรือ)
   
4. งานตรวจความมั่นคง (สืบสวนปราบปรามและส่งกลับบุคคลต่างด้าว)
 
งานสืบสวนปราบปรามตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
 
งานสืบสวนกรณีขออยู่ต่อ
 
งานตรวจสอบที่พักอาศัย
 
งานควบคุมคนต้องห้าม
 
งานส่งกลับคนต่างด้าว