สถิติแสดงคนต่างด้าวขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระยะยาว(ราย)
 
เดือน
2559
99
92
105
71
85
98
115
157
114
68
85
62
1151
2560
87
90
108
51
87
92
112
171
122
90
89
86
1185
2561
87
113
106
63
89
94
116
190
160
99
107
96
1320
2562
90
111
115
85
100
93
110
189
159
85
73
84
1294
2563
119
107
132
89
67
99
102
101
115
91
85
91
1198
2564
99
99
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1