คู่มือประชาชน
 
 
ลำดับ หัวข้อ
1 การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
2 การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม
3 การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย
4 การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
5 การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
6 การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้า
7 การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่ที่อยู่
8 การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการ โรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
9 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
10 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
11 เอกสารสรุป ใช้ประกอบการจัดทำคู่มือประชาชน