ผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
     
 
 
 
พ.ต.ท.สุเมธ กนกเหมพันธ์
สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
 
     
ร.ต.อ.หญิงนิตยา  อนงค์
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.สถาพร  ขวัญเทพ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช

     
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ชมเช้า
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง เรณู ไทยเกื้อ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
     
ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ดำเนินผล
รอง สว.(ป) ตม.จว.นครศรีธรรมราช
 
ร.ต.ต.ไพฑูรย์ บัวแย้ม
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
     
ร.ต.ต.ชินดนัย แก้วศรีราวงษ์
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต.หญิงภูศรี โภคากรณ์
รอง สว.(อก.)ตม.จว.นครศรีธรรมราช