กฏหมายเข้าเมือง
 
กฏหมายเข้าเมือง อัตราค่าธรรมเนียม
   
 
   

Fee on Immigration
ประกาศแจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ลำดับ

รายการค่าธรรมเนียม

เดิม/ Old

ใหม่/ New

1 คำ ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7) Application for Extension () 500 1 , 900
2

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
- คนเดียว
- หลายคน

500
1 , 000

1 , 000
3,800

3 คำ ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9) 2,000 7,600
4 คำ ขอสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.13) 500 1,900
5

คำขอตรวจลงตราเพื่อ กลับเข้ามา (ตม.13)
- ครั้งเดียว
- หลายครั้ง

500
1,000

1 ,900
3,800